flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану обліково–статистичної роботи в апеляційному суді Чернівецької області за І півріччя 2018 року

 Відповідно до статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень апеляційного суду належить, зокрема,  проведення аналітичної роботи з даними судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідних місцевих судів, а також судів вищого рівня та  надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства.

Одним із шляхів забезпечення зазначених вище завдань є проведення працівниками суду належної обліково-статистичної роботи.

Важливу роль у визначенні порядку користування спеціалізованим комп’ютерним забезпеченням, а також програмно-технологічними засобами обробки здійснення обліково-статистичної роботи відіграє Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України 26.11.2010 року за №30 у редакції  рішення Ради суддів України від 12.04.2018 року за № 16.

 Всі працівники апарату суду ознайомлені з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства у суді.

Працівники, відповідальні за ведення первинного обліку справ та матеріалів, складання звітів, забезпечені інструктивними матеріалами, володіють знаннями  та мають практичний досвід роботи.

 

  1. Здійснення первинного обліку і складання звітності

про стан здійснення судом правосуддя

 

Первинний облік розгляду судових справ та матеріалів, що надійшли до апеляційного суду проводився шляхом заповнення обліково-статистичних карток на справи.

У І півріччі 2018 року працівниками кримінальної та цивільної канцелярій було створено та внесено відомості до:

- обліково-статистичних карток на цивільні справи за апеляційними скаргами;

- обліково-статистичних карток на заяви, про перегляд рішень (ухвал) за нововиявленими обставинами;

- обліково-статистичних карток на справи кримінального судочинства за апеляціями;

- обліково-статистичних карток на апеляції, подані на ухвали (постанови) суддів, постановлених за поданнями органів дізнання, слідчих, прокурорів або за скаргами на їх дії;

- обліково-статистичних карток на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією;

- обліково-статистичних карток на кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією;

- обліково-статистичних карток на подання (клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого;

- обліково-статистичних карток на скарги, протести про перегляд постанов про адміністративні правопорушення.

Робота щодо формування оперативних та достовірних даних судової статистики на підставі відомостей, внесених до документів первинного обліку розгляду судових справ, а також забезпечення своєчасного впорядкування і подання усіх встановлених форм звітності про стан здійснення правосуддя покладена на працівників відділу судової статистики, кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян. Відповідно до Положення про цей відділ до основних завдань та функцій працівників відділу, що спрямовані на забезпечення ведення обліково-статистичної роботи в суді, належать:

- забезпечення надання достовірної, об’єктивної, оперативної інформації про розгляд судом справ та матеріалів;

- проведення роботи аналізу судової статистики;

- формування та подання за належністю звітів про розгляд судом судових справ та матеріалів;

- здійснення аналізу статистичних показників, підготовка статистичних таблиць, довідок тощо;

- здійснення контролю правильності внесення відомостей в обліково-статистичні картки;

- проведення навчань з працівниками апарату суду з питань ведення первинного обліку тощо.

Відповідно до Інструкцій та методичних рекомендацій Державної судової адміністрації  України за аналізований період спеціалісти відділу формували звітність суду про розгляд справ та матеріалів за   2017 рік та І квартал 2018 року, що подавалися до ДСА України та територіального управління ДСА України в Чернівецькій області, а саме:

- №1 «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства»;  

- 1-АМ «Звіт про застосування судами Закону України «Про амністію у 2016 році»;

- 1-АП – «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

- 2-азс «Звіт апеляційних судів про розгляд судових справ».

- №3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

- №4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»; 

- №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»; 

- №21 «Звіт апеляційної інстанції про розгляд  апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення»;

- №21-1 «Звіт про розгляд апеляційною інстанцією матеріалів кримінального провадження»; 

- №22-Ц «Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах»;

- № 23 «Звіт апеляційної інстанції про перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення».

Також, працівниками відділу формується довідка щодо кількості судових рішень, які містять посилання на рішення Європейського суду з прав людини та подається до Державної судової адміністрації України.

На виконання контрольного завдання Верховного Суду від 23.01.2018 року за №8/0/158-18 з метою подальшого вивчення Верховним Судом судової практики щодо застосування окремих положень Кримінального процесуального кодексу України судами першої та апеляційної інстанції під час розгляду кримінальних проваджень апеляційним судом Чернівецької області щомісяця вищезазначена інформація узагальнюється та направляється до Верховного суду.

Відповідно до рішення Ради суддів загальних судів України від 02.04.2015 року за № 28 формувалися базові показники ефективності діяльності апеляційного суду.

Протягом першого півріччя 2018 року загальними місцевими судами області, одночасно із направленням кримінальних справ для перегляду в апеляційному порядку вироків та постанов, формувалися в електронному вигляді за допомогою автоматизованої системи документообігу картки на осіб, стосовно яких судом розглянуті кримінальні справи (кримінальні провадження). Вказані картки постійно опрацьовувались працівниками апарату апеляційного суду. Спеціалісти із судової статистики апеляційного суду вносили до зазначених  карток відомості щодо апеляційного розгляду та здійснювали їх  поєднання з електронними картками районних судів області.

Також працівники відділу судової статистики щомісячно проводили перевірку стану заповнення обліково-статистичних карток та ведення документів первинного обліку відповідальними працівниками суду.

Протягом вказаного періоду  спеціалістами відділу судової статистики проводились тестування побудови всіх статистичних звітів в автоматичному режимі, в ході яких було виявлено ряд  проблемних питань, що були усунуті внаслідок спільної співпраці разом з працівниками ДСА України та ДПІСС.

Працівниками апарату суду, в тому числі, працівниками відділу судової статистики, прикладаються всі можливі зусилля для покращення стану функціонування програмного забезпечення, зокрема, це відображається у вигляді постійних звернень до центру технічної підтримки ІСС та до кураторів звітів ДСА України, в ході взаємодії з якими в робочому режимі вирішуються проблемні питання.

Як наслідок, після проведеної роботи практично всі форми звітності формуються в автоматичному режимі без помилок - за винятком системних помилок КП «Д-3».

Всі звіти про стан здійснення правосуддя апеляційним судом Чернівецької області за 2017 рік та за І квартал 2018 року було сформовано у автоматичному режимі за встановленими формами та здано згідно з графіком, що затверджений керівництвом Державної судової адміністрації України. При підготовці річних звітів не було допущено жодної технічної помилки за всіма формами звітності, що свідчить про належну підготовку відповідальних за складання звітності осіб. 

Форми звітності про стан здійснення правосуддя апеляційним судом Чернівецької області за  І півріччя 2018 року та інші аналітичні матеріали готуються до подачі Державній судовій адміністрації України.

 

  1. Підвищення кваліфікації працівників апарату апеляційного суду,

які займаються первинним обліком та судовою статистикою

 

Протягом аналізованого періоду в апеляційному суді проводилася навчальна робота. Працівники відділу судової статистики постійно надавали рекомендації іншим працівникам апарату суду щодо порядку заповнення документів первинного обліку справ і матеріалів, а також з питань роботи зі спеціальними комп’ютерними програмами обробки документів первинного обліку і звітів. Неодноразово зазначена робота була зумовлена  внесенням змін до законодавства, а також необхідністю підвищення професійного рівня новопризначених працівників.

В суді  періодично проводились навчання із працівниками структурних підрозділів, на яких звертали увагу на правильність ведення первинного обліку розгляду судових справ, обговорювалися допущені при заповненні обліково-статистичних карток помилки та вживалися заходи для недопущення таких помилок у майбутньому.

Під час занять даним працівникам надавалась необхідна практична допомога, при потребі проводились індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації  в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та заповнення  результатів їх розгляду.

         Про всі зміни, що вносились Державною судовою адміністрацією України у порядок ведення обліково-статистичної роботи, інформація своєчасно доводились до безпосередніх виконавців, які здійснюють заповнення та ведення документів первинного обліку.

         В канцеляріях судових палат регулярно здійснюється перевірка якості заповнення та ведення документів первинного обліку, повноти, достовірності та своєчасності  їх заповнення, правильності заповнення карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні справи. Заведені й належним чином ведуться всі наряди та журнали, передбачені інструкцією з діловодства та номенклатурою справ апеляційного суду, реквізити в журналах заповнені повністю.

Відповідальні працівники апеляційного суду постійно приймають участь у відеосемінарах  з підготовки та формування статистичних звітів засобами КП «Д-3» за участю фахівців Державної судової адміністрації України та департаменту розробки програмного забезпечення ДП «Інформаційні судові системи».

  1. Проведення аналітичної роботи в суді

 

Аналітична робота в суді здійснюється шляхом проведення суддями та працівниками апарату апеляційного суду узагальнень судової практики та аналізів роботи. Вивчаються та досліджуються: практика розгляду окремих категорій судових справ; стан організації та проведення судових процесів; практика застосування окремих норм матеріального та процесуального права при розгляді судових справ та інше.

Відповідно до плану роботи апеляційного суду впродовж І півріччя 2018 року проведено такі аналізи та узагальнення:

 

 

Розроблено та підготовлено аналітичні таблиці про стан здійснення правосуддя, роботу судів та суддів (навантаження) по кожному районному суду за 2017 рік; та випущені інформаційно-методичні бюлетені за  2017 рік.  Також готуються до випуску інформаційно-методичні бюлетені за  І півріччя 2018 року. 

Протягом  І півріччя 2018 року в апеляційному суді  було підготовлено й багато інших аналітично-статистичних матеріалів, виконувалися контрольні завдання, проводився збір інформації у відповідь на запити, що надходили з Верховного суду. Також надавалась інша оперативна статистична інформація у відповідь на запити органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та  громадських організацій.

Працівниками відділу судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи ведеться кодифікаційна робота, постійно доводиться до відома суддів та інших працівників апарату суду про зміни, які відбулися в чинному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування.

Спеціалістами відділу періодично  надається аналітично-статистична інформація для поповнення веб-сайту суду на веб-порталі "Судова влада України" та для висвітлення в ЗМІ показників діяльності апеляційного суду Чернівецької області.

 

 

 

  Відділ судової статистики,

  кодифікаційно-довідкової

  роботи та звернень громадян

  апеляційного суду

  Чернівецької області